CHODCI A CYKLISTI


- vytvárať pre chodcov a cyklistov samostatné a oddelené koridory, ktoré budú slúžiť iba pre nich,
aby sa cítili bezpečne a nemiešali sa navzájom. Realizácia spojených cestičiek pre chodcov a cyklistov
sa z bezpečnostného hľadiska neosvedčila.

- pokračovať v osvetľovaní nebezpečných priechodov pre chodcov a cyklistov a pokračovať v ich
bezbariérových úpravách-

- pokračovať v rozumnom budovaní cyklochodníkov, ale nie na úkor zužovania ciest, ale vytváraním
samostatných a bezpečných koridorov pre cyklistov a rozširovať sieť cyklotrás v meste ich
vzájomným poprepájaním v súlade s Koncepciou rozvoja cyklotrás.

- systematická rekonštrukcia chodníkov - každý rok zrekonštruujeme chodníky na minimálne
piatich uliciach na základe technického stavu a požiadaviek od občanov, VMČ, poslancov nasledovne:
2023 - mestská časť sever vrátane Kopánky
2024 - mestská časť západ vrátane Špíglsálu
2025 - mestská časť východ a Modranka
2026 - mestská časť juh vrátane Tulipánu a Vajslovej doliny