Dynamická doprava - zlepšenie cestnej infraštruktúry v Trnave.

DYNAMICKÁ DOPRAVA - zlepšenie cestnej infraštruktúry v Trnave


- Odľahčenie uzla na Dohnányho - napojenie Tamaškovičovej priamo na Žarnovu ulicu
a jej priame napojenie na štvorprúdovú Hospodársku.

Aký je hlavný súčasný problém dopravy v Trnave? Hlavný problém dynamickej doprave
v súčasnosti spôsobuje železničná trať, ktorá rozdeľuje Trnavu na dve polovice a popod železnicu je
doprava vedená dvoma preťaženými podjazdami na Dohnányho (pri železničnej stanici) a na
Sladovníckej (pri pumpe Shell), ktoré sú dvojpuhové a vytvárajú dopravné lieviky, ktoré spôsobujú
dopravné zápchy v Trnave najmä počas špičkových hodín. Je škoda, že pri rekonštrukcii tejto trate z
eurofondov v roku 2005 sa nepodarilo ani jeden podjazd rozšíriť. V súčasnosti by to bolo mimoriadne
finančne i technicky náročné a vyžiadalo by si to rozsiahlu výluku železničnej aj cestnej dopravy
v Trnave, čo by spôsobilo dopravný kolaps. Mestu to potvrdila aj overovacia štúdia. Rozšírenie
súčasných podjazdov je preto nereálne.

Aké navrhujeme riešenie súčasného problému v doprave? Trnava má aj tretí podjazd pod
železničnou traťou na Žarnovej ulici, ktorý je vyťažený len na cca 10 percent a teda 90 percent jeho
kapacity je nevyužitej. Chceli by sme preto napojiť cestu na Tamaškovičovej ulici priamo na
ulicu A. Žarnova
, ktorá je v súčasnosti zaslepená. Toto riešenie by výrazne odľahčilo Dohnányho
ulicu, ako aj kruhovú križovatku (Tamaškovičova - Dohnányho - Zelenečská - 9. mája), nakoľko autá
z Tamaškovičovej (z D1 a R1) idúce na Dohnányho sa musia cez pripájací pruh "preštrikovať" na
Dohnányho, čo vytvára kolízny bod, spomaľuje dopravu a zapcháva aj kruhový objazd.

Vytvorením samostatného vjazdu z Tamaškovičovej na Žarnovu by sa tento problém eliminoval
a osobné autá by sa dostali priamo až na križovatku s Kollárovou (nákladná doprava by bola z A.
Žarnova vylúčená, nakoľko podjazd má výšku len 3,7 metra). Križovatka A. Žarnova - Kollárova
by bola inteligentne riadená novou svetelnou sigmalizáciou s najmodernejšou technológiou

a bola by maximálne zosynchronizovaná so susednou svetelnou križovatkou pri stanici. Jednosmerku
na A. Žarnova (pri policajtoch) by sme otočili naopak
, aby autá idúce v smere od Tamaškovičovej
cez Žarnovu mohli prejsť okolo policajtov, kde by odbočili doľava okolo okresného úradu
a bezkolízne by vyústili do samostatného nového jazdého pruhu na Hospodárskej (viď projekt
rozšírenie Hospodárskej). Z Hospodárskej by mohli odbočiť na Sládkovičovu, Študentskú resp.
pokračovať na Trstínsku alebo Zelený kríček po rozšírenej štvorprúdovke. Týmto riešení
a samostatným napojením Žarnovej na Hospodársku by autá (smerujúce z južnej do
severozápadnej časti mesta) dokázali obísť najvyťaženejšiu svetelnú križovatku v meste - pri
železničnej stanici a nezahlcovali by ju.

- Projekt Rozšírenie Hospodárskej na štyri pruhy - tento projekt už v súčasnosti Mesto
pripravuje s tým, že aktuálne vedenie Mesta chce dva pruhy na Hospodárskej vyčleniť ako
BUS pruh. S týmto riešením sa my nestotožňujeme, pretože po Hospodárskej prejde 145
autobusov MHD za celý deň a každá linka tam v jednom smere prejde v priemere raz za
hodinu. Po Hospodárskej by v priemere prešlo 8 autobusov MHD za hodinu (145 prejazdov
busov MHD / 18 prevádzovaných hodín MHD denne je po zaokrúhlení 8 autobusov MHD).
BUS pruh by síce mohli využívať aj autobusy prímestskej dopravy a firemné busy, ale aj tak
by bol 99% času prázdny. Naše rozšírenie Hospodárskej na štyri pruhy a priame napojenie
Tamaškovičovej na Žarnovu s vyústením priamo na Hospodársku by pomohlo všetkej doprave
vrátane autobusovej, nakoľko odľahčenie Dohnányho pomôže aj autobusom, ktoré budú stáť
v menších zápchach.

- Naša vízia - rozšírenie kruhového objazdu pri Lidli - napojenie piateho ramena - ulicu
A. Žarnova na kruhový objazd
, ktorý by sme chceli rozšíriť a pripojiť naň piate rameno z ul.
A. Zarnova na úkor časti súčasného parčíku, čím by sa získal priestor na rozšírenie kruhového
objazdu. Pozemky vlastní Mesto. Kolidujúce stromy v parčíku by sme presadili do iných
lokalít v meste, nakoľko dnes už existujú technické možnosti aj na presadenie väčších
stromov.
Čo by rozšírenie kruhového objazdu a napojenie ulice A. Žarnova prinieslo? V prípade zápchy na
Dohnányho, ktoré sú stále častejšie, by si vodiči mohli zvoliť jazdu cez Žarnovu ulicu a obísť tak
upchatý podjazd a križovatku pri stanici. Taktiež by to pomohlo aj z opačného smeru. Autá
z Hospodárskej smerom na Dohnányho by sa v prípade kolóny v tomto smere mohli na štvorprúdovej
Hospodárskej preradiť do ľavého pruhu a ísť okolo Figara na Žarnovu a ďalej cez kruhový objazd na
Tamaškovičovu resp. Zelenečskú resp. 9. mája. Na tento projekt by sme chceli dať spracovať
dopravnú štúdiu, ktorá by posúdila, do akej miery je možné rozšíriť kruhový objazd a napojiť naň
ulicu A. Žarnova.
Riešenie problémového prechodu pre chodcov cez cestu A. Žarnova - nakoľko na ul. A. Žarnova by
sa zvýšila intenzita dopravy, bude potrebné bezpečne vyriešiť prechod pre chodcov zo starej časti
nemocnice do novšieho pavilónu chirurgie. Do úvahy prichádzajú tri riešenia - osadenie svetelnej
signalizácie, mimoúrovňové riešenie - nadchod alternatívne podchod s výťahmi. Dopravní inžinieri
a odbornící by navrhli, ktoré riešenie je najoptimálnejšie.

Stará nemocnica sa má z okolia Žarnovej presunúť do novej budovy nemocnice, ktorá by mala
vyrásť oproti pôrodnici. O tom, či sa nová nemocnica postaví práve v Trnave, má vláda rozhodnúť na
jeseň, o čom informoval pán riaditeľ nemocnice Šrojta a informácia zaznela aj v médiách.
V priestoroch v okolí pôrodnice by sa mala začať stavať z európskych zdrojov z Plánu obnovy a
odolnosti nová nemocnica v najbližších rokoch, do ktorej budú presunuté všetky súčasné kliniky resp.
staré pavilóny. V novej budove by malo byť všetko pod jednou strechou. Nová nemocnica by vyriešila
aj problém prechodu cez cestu A. Žarnova a medzi jednotlivými pavilónmi v rámci areálu, nakoľko
vjazd a výjazd do novej nemocnice je plánovaný z Tamaškovičovej ulice vybudovaním nového
kruhového objazdu.

- Rozšírenie Rybníkovej na štyri pruhy - nakoľko našim cieľom je zvýšenie kapacity
a rozšírenie nultého okruhu mesta na štyri pruhy. Na plánovanú štvorpruhovú Hospodársku na
dvojpruhovú jednosmernú Šrobárovu a na dvojpruhový jednosmerný obnovený Zelený Kríček
by sme chceli logicky naviazať cestu na Rybníkovej, ktorú by sme chceli rozšíriť na štyri
pruhy. Doprava, ktorá by následne pokračovala na Hlbokú alebo z Hlbokej, by súvisle išla
v štyroch pruhoch, čo by zrýchlilo jej prietok a znížilo zápchy.

- Transformácia kruhovej križovatky Trstínska - Ružindolská - Cukrová na inteligentne
riadenú svetelnú križovatku.
Mesto v rámci plánovanej výstavby domov na Medziháji dalo
spracovať štúdiu, ktorá potvrdila, že kruhové križovatky v kvadrante ulíc - Ružindloská,
Suchovská, Trstínska sú už kapacitne nevyhovujúce, spomaľujú dopravu a vytvárajú tu
zápchy. Riešením je skapacitniť tieto križovatky ich postupným prebudovaním na svetelne
riadené, ktoré budú pri zmene signálneho plánu križovatky využívať dostupné inteligentné
riešenia reagujúce na aktuálnu premávku.

- Postupné dobudovanie Spartakovskej cesty s cieľom jej napojenia na severný obchvat
v spolupráci s developermi a s VÚC. Napojenie Spartakovskej na obchvat by zároveň
odľahčilo podjazd pod železnicou pri Shellke a zároveň by výrazne dopravne pomohlo
východnej časti mesta
- Podniknúť všetky potrebné kroky k postupnej realizácii prepojenia Kamennej cesty so
severným obchvatom
v súčinnosti s developermi jednotlivých zón.

- Odľahčenie Seredskej ulice v Modranke od tranzitu - realizácia plánovanej miestnej
obslužnej komunikácie popri R1 do komerčno-obchodnej zóny za Modrankou.