Ekonomická a energetická kríza


TRNAVSKÝ FOND SOLIDARITY


Vytvoríme Trnavský fond solidarity, ktorý bude slúžiť na zmiernenie dopadov ekonomickej
a energetickej krízy pre najzraniteľnejších občanov Trnavy.

Mesto Trnava bude vyplácať finančné kompenzácie najohrozenejším skupinám občanov Trnavy (starobní a invalidní dôchodcovia s nízkym dôchodkom, vdovy, vdovci, osamelé matky s deťmi...), ktorí nedokážu zo svojich príjmov (starobný dôchodok, invalidný dôchodok, rodičovský príspevok...) zaplatiť nevyhnutné a neustále sa zvyšujúce výdavky na život (náklady, faktúry za bývanie, energie, lieky, základné potraviny, dane, poplatky..)
Považujeme za potrebné podať pomocnú ruku najzraniteľnejším skupinám občanom Trnavy,
ktorých súčasná ekonomická a energetická kríza vrátane rekordného zdražovania mnohých tovarov
a služieb zrazila na kolená, ocitli sa v pásme chudoby a nedokážu zo svojich príjmov už uhradiť
nevyhnutné náklady na život a bývanie. (Ako hovorí staré príslovie: "sme takí silní, ako naše
najslabšie ohnivko").

Prostredníctvom Trnavského fondu solidarity by Mesto Trnava dočasne prispievalo občanom, ktorí sa
dostali do nepriaznivej finančnej situácie, na základe transparentných pravidiel.

Príspevky jednotlivým fyzickým osobám s trvalým pobytom v Trnave by schvaľovalo Mestské zastupiteľstvo na
základe odporúčania Sociálnej komisie MZ.

Príspevky by boli čerpané v súlade so Zásadami tvorby a použitia tohto peňažného fondu. Príspevky z fondu solidarity nebude možné vyplácať nezamestnaným občanom, nakoľko v našom regióne je dostatočná ponuka pracovných miest.


Opatrenia na zmiernenie ekonomickej a energetickej krízy pre Trnavčanov

 • zvýšenie produkcie ovocia a zeleniny na mestských pozemkoch - viď projekty Mestská farma na Medziháji a záhrady pre Trnavčanov na Medziháji a v ďalších lokalitách na pozemkoch mesta, ovocný sad, permakultúra...
 • pozitívne prehodnotenie výšky miestnych daní a poplatkov, zníženie výšky parkovného v centre a rezidentských zónach z dôvodu podpory miestnych podnikateľov a zníženia výdavkov pre Trnavčanov, zníženie dane z ubytovania.
 • dobudovanie kapacít v materských školách, aby každé dieťa už od troch rokov bolo bezpodmienečne prijaté do MŠ, aby rodičia nemuseli platiť v priemere 500 eur mesačne za súkromnú škôlku len z dôvodu nedostatku miest v mestských MŠ
 • dostupné nájomné bývanie, štartovacie byty pre samo-živiteľov aj rodiny s deťmi - vybudovanie nových nájomných bytov pre mladých Trnavčanov
 • zabezpečíme vytvorenie desiatok nových miest pre seniorov odkázaných na nepretržitú opateru v novom Zariadení opatrovateľskej služby
 • rozšírenie obedov pre seniorov pre vyšší počet stravníkov za zvýhodnené ceny


Úsporné opatrenia Mesta Trnava

 • verejné osvetlenie 21. storočia - výmena všetkých sodíkových výbojoch a zastaraných žiariviek v celom meste za úsporné LED svietidlá (v súčasnosti cez 80 percent svetelných bodov tvoria zastarané energeticky náročné výbojky a žiarivky)
 • výmena všetkých interiérových svietidiel vo všetkých budovách a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za úsporné a LED osvetlenie
 • úspory na vykurovaní prostredníctvom zapletenia mestských budov predovšetkým vykurovaných na zemný plyn
 • zefektívnenie správy Mestského majetku (napr. Mozartova 10), ďalším problémom sú mnohé neobsadené budovy (napr. Pracháreň, býv. budova Kalokagatie, Tatrasklo, mestské meštiacke domy a ďalšie), kde mesto prichádza o nájom a budovy svojím chátraním strácajú na hodnote. Nevyhnutná je ich rekonštrukcia a následné obsadenie - Vdýchnime život prázdnym mestským budovám
 • každý pripravovaný projekt v meste bude musieť byť posúdený aj z hľadiska "hodnoty za peniaze"
 • všetky rozbehnuté, ako aj pripravované prospešné a pozitívne projekty pre Trnavu vždy podporíme a sme pripravení spolupracovať.