Mestská farma na Medziháji


Mestská farma na Medziháji - desiatky hektárov mestskej ornej pôdy na Medziháji vyčleníme na pestovanie mnohých druhov zeleniny a ovocia vrátane výsadby ovocných druhov stromov a drevín - produkty a úrodu bezplatne poskytneme materským, základným školám v Trnave, domovom pre seniorov, znevýhodneným skupinám občanov, seniorom a ostatným občanom Trnavy za zvýhodnené ceny - Boj proti potravinovej kríze a rastúcim cenám zeleniny a ovocia


Záhrady pre Trnavčanov na Medziháji - Desiatky hektárov na Medziháji vyčleníme pre záujemcov o záhradky z radov občanov Trnavy za symbolické nájomné, kde zároveň Mesto vybuduje základnú infraštruktúru a studne so zavlažovacím systémom pre jednotlivé záhrady aj mestský komunitný zelovoc, aby sme zvýšili sebestačnosť Trnavčanov v produkcii zeleniny a ovocia

Výsadba remízok, alejí a ochrannej zelene popri poliach vo vlastníctve mesta - ekostabilizačné a ochranné protierózne opatrenia