SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ o Trnavčanov

Rodiny s deťmi a mládež

- nebudeme váhať pustiť sa do výstavby mestských nájomných bytov, na ktoré si zoberieme úver,
alebo zvážime financovanie zo Štátneho Fondu Rozvoja Bývania. Pôjde o návratnú investíciu, úver sa
mestu o niekoľko rokov vráti. Splácať ho budú jednotliví nájomcovia

- cenovo dostupné nájomné byty s regulovaným nájomným vyčleníme pre mladé rodiny, aj pre
jednotlivcov

- všestranne podporíme prorodinne orientované aktivity, projekty a podujatia v meste

- posilníme rôzne kurzy zamerané na výchovu a budovanie vzťahov, prípravy na manželstvo,
materstvo a rodičovstvo, na prevenciu násilia a iné

- pokračovať budeme v realizácii nadštandardných nových detských ihrísk v jednotlivých mestskýchčastiach s cieľom posilniť komunity a susedské vzťahy

- rozšírime zmysluplné voľnočasové aktivity pre deti a rodičov z Coburgovej ulice a prácu v teréne

Seniori

- zabezpečíme vybudovanie cenovo dostupných nájomných bytov pre seniorov. Všetky byty budú
projektované ako bezbariérové, aby boli multifunkčné a mohli ich využívať aj zdravotne
znevýhodnení občania

- Trnava sa bezpodmienečne musí začať pripravovať na výrazné stárnutie populácie, ktoré nás
v nasledujúcich rokoch a desaťročiach neminie. Preto je potrebné posilňovať terénne služby,
opatrovateľskú službu a ich prepojenie s ošetrovateľskou starostlivosťou. Zabezpečiť potrebujeme
kompletný manažment klienta - od terénnej služby po pobytovú formu

- dôležité bude zabezpečiť aj asistenčné bývanie pre seniorov (senior býva v mestskom nájomnom
byte a napríklad na prízemí má k dispozícii asistenčné služby a môže sa obrátiť o pomoc)

- zrealizujeme nové Zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou pre minimálne 30 klientov
s využitím európskych fondov

- posilníme spoluprácu s Trnavským samosprávnym krajom pri zabezpečovaní sociálnych služieb
a špecializovaných zariadení

- všestranne podporíme všetky zmysluplné aktivity, projekty a podujatia pre seniorov

- zabezpečíme ďalší stupeň modernizácie Zariadenia pre seniorov rekonštrukciou sociálnych zariadení
a izieb klientov i zateplíme celú budovu

- zabezpečíme revitalizáciu Polikliniky Družba a malometrážnych bytov pre seniorov na Clementisovej

- zabezpečíme bezplatné poskytovanie kvalitných rehabilitácii sociálne odkázaným seniorom
a klientom

- rozšírime existujúce zľavy na mestské kultúrne, spoločenské, športové podujatia, ako aj
zvýhodnené vstupy do mestských zariadení

Osoby v ťažkých životných situáciách a s postihnutím

- podporíme pracovné rehabilitácie prostredníctvom tvorivých dielní a rôznych kurzov pre vozíčkarov
- zavedieme do praxe stratégiu riešenia problematiky ľudí bez domova v meste
- posilníme terénnu prácu s bezdomovcami v meste
- posilníme realizáciu výchovno - zdravotných aktivít pre deti a mládež z marginalizovanej rómskej
komunity
- pokračovať budeme v odstraňovaní bariér vo verejne prístupných budovách a na verejných
priestranstvách