ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ZELEŇ a VEREJNÉ PRIESTORY

Vložte svoj text

- zrealizujeme projekty Záhrady pre Trnavčanov a Mestská farma na mestskej ornej pôde v okolí
Trnavy, ktorej Mesto vlastní cca 1 000 hektárov (viď projekty v sekcii vyššie na webe)

- vysadíme ovocné sady na mestskej ornej pôde v okolí Trnavy vysadíme stovky rôznych druhov
ovocných stromov a ovocných kríkov so zavlažovacím systémom. Stromy v budúcnosti prinesú zdravé
ovocie, ktoré budeme distribuovať do mestských základných a materských škôl, do domovov pre
seniorov. K dispozícii bude aj pre Trnavčanov za zvýhodnené ceny. Ovocné stromy v okolí Trnavy
zlepšia aj klímu, životné prostredie a budú významným benefitom pre opeľovače a včely

- za každého narodeného Trnavčana nový strom - rodičom novorodenca Mesto poskytne strom
podľa vlastného výberu, ktorý si budú môcť vysadiť na svojom pozemku, alebo ho mesto vysadí na
mestskom pozemku, prípadne v pripravovanom ovocnom sade (spolu s tabuľkou a menom dieťaťa)

- ATRAKTÍVNE CENTRUM MESTA - kompletne obnovíme Štefánikovu ulicu, Dolné bašty
a Radlinského ulicu. Medzi synagógou a Domom hudby zrealizujeme atraktívny parčík v centre mesta

- ATRAKTÍVNE MESTSKÉ PARKY - zrevitalizujeme Park Janka Kráľa a Promenádu (Bernolákov park)
citlivým spôsobom s ohľadom na existujúcu zeleň a stromy

- ATRAKTÍVNE SÍDLISKÁ a obytné súbory - prevažne z eurofondov zrevitalizujeme obytné súbory
a vnútrobloky (nové ihriská, odpočinkové plochy, zeleň, chodníky, komunikácie..) na sídliskách
Linčianska, Na hlinách, Vodáreň, Koniarekova, T. Tekela, Tehelná, Spartakovská, A. Kubinu,
Kalinčiakova, Hospodárska II, B. Smetanu, Čajkovského, Botanická, Šafárikova

- zintenzívnime systém starostlivosti o zeleň v meste, taktiež ošetrovanie a maximálnu starostlivosť o
stromy

- polozapustené kontajnery na komunálny a triedený odpad sa stanú samozrejmosťou na každom
sídlisku

- zintenzívnime kampaň pre občanov a výchovu detí na školách s cieľom zvýšiť environmentálne
povedomie a separovanie odpadov

- všetky projekty revitalizácie parkov a verejných priestorov prispôsobíme existujúcej vzrastlej zeleni.
Nesúhlasíme, aby sa jestvujúce stromy podriaďovali projektom a "náhradnej" výsadbe, ktorej efekt
sa dostaví o 20 rokov

- nepodporíme žiadnu ďalšiu výstavbu pri Kamennom mlyne ani zahusťovanie sídlisk, obytných častí a
centra na úkor zelene!